รถไฟฟาสายสเขยวเหนอ จอเปดใหบรการตลอดสายถงคคต ธนวาคม 2563 อปเดตลาสด 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 175852 11642 อาน. ลงนามในประกาศกำหนดคาโดยสารโครงการรถไฟฟาสายสเขยว อตราใหมเกบตลอดสายไมเกน 104 บาท เรม 16 กพน เตรยมเสนอครมแกสญญา. […]