ทางออก 1 หรอ 3 ลงจาก bts เขาสตลาดยงเจรญ ทรจกในชอตลาดสะพานใหม ได. ทางตลาดยงเจรญไดจดแคมเปญ ฉลองการเปดใหบรการสถาน สะพานใหม N20 และตอนรบลกคาผมอปการคณ จำนวน 10000 คนแรก ทสญจรดวยรถไฟฟา BTS. งานส […]