ดไซนโดดเดน แขงแกรงและปราดเปรยวสไตลออฟโรด ตวรถนำหนกเบา ควบคมงาย ดวยโครงสรางเฟรมและสวงอารมแบบอลมเนยม ทรงพลงดวย. ทำแผน บงหมด ฆาอำพราง นองนหนา วย 15 ป เจอในปมแลวขบรถตาม ไลชนจนลม ขมขน ชงเงนแลวทบจนตาย. มอเตอร ไซค ม […]