ยอมาจาก Company Limited แปลวา บรษทจำกด นอกจากนยงมคำ. หรอจดชองสงจดหมาย เรยงตามอกษรตวแรกของนามสกล ไมใชชอตวครบ แกไขเมอ 21 กค. โซล ช นต วอ กษร T ท ท […]

อกษรยอของ องคกำรบรหำรสวนต ำบล คอขอใด ก. หรอสำหรบนองๆทตองการหาขอมลเพมเตมเกยวกบ ตวยอวน ภาษาไทย หรอ ตวยอวน ภาษาองกฤษ กสามารถดไดทบทความทเกยวของ. เพลงรถไฟจะไปโคราช เพลงเด ก การ ต นเด ก Indysong […]