รถไฟฟา มาหานะเธอ เปนภาพยนตรไทยแนวโรแมนตก-คอมเมด ออก. 2552 กำกบโดยอดสรณ ตรสรเกษม กำกบภาพโดยจระ มะลกล ภาพยนตรนำเสนอใน. Bloggang Com Deeplove คำคมสร างแรงบ นดาลใจ ตวละครของเพลน ถกสานตอเปนตอนสนๆของ ซรส GTH […]