กทมเปนหนในสวนของการกอสรางสวนตอขยายรถไฟฟาสายสเขยวตอนเหนอ และสายสเขยวตอนใต อยอกกวา 6 หมนลานบาท และหนสนคาจาง. สำหรบสถานรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย ทเพมมาใหม 7 สถาน คอ – สถานพหลโยธน 59 n18 – สถานสายหยด n19 – […]

รองนายกฯ อนทน เปนประธานพธลงนามรถไฟฟาสายสชมพสวนตอขยาย ศรรชเมองทองธาน ระยะทาง 3 กม. ไฟเขยว BTS ขยายรถไฟฟาสายสชมพเขา เมองทองธาน หมดโปรฯ. ร ปบทความ เตร ยมเป ด รถไฟฟ าสายส ม […]