จกรยานขตามถนนได แตมอเตอรไซดไฟฟา หรอแมแตพวกรถไฟฟา 4ลอ ขบตามถนนโดนตำรวจจบใชไหม. จกรยานไฟฟา ไมตองจดทะเบยน ใชไดทกททกเวลา ดไซนทนสมย หวงใยสงแวดลอม. ช าอด E Game เก าอ สำน กงาน เก าอ […]