สถานตรวจสถาพรถเอกชนแตละแหงจะตองตรวจสภาพรถตามชนด ยหอ ประเภท และ ขนาดรถตามทยนขออนญาตและไดรบอนญาตจากนายทะเบยนกลางไว เชน. รถยนต ทมอายใชงานครบ 7 ป ขนไป. มอเตอร ไซค ขาย Kawasaki D Tracker 150 ป 55 […]