การตออายใบขบข สามารถทำเสรจไดภายในวนเดยว หรอ ไมถง 3 ชวโมง หากไมตองการตอควนาน เสยเวลา แนะนำใหไปตงแตชวงเชาเพอได. ระยะเวลาใบขบขหมดอายไมเกน 1 ป เชนใบขบขหมดอายเกน 1-3 เดอน ไมเกน 1 ป ผขบขรถยนตสามารถตอใบขบขไดเลย ไมตองสอบขอเขยน. […]