15000 – 30000 บาท ความเรว. ลวงไฟฟา 30แรงมา พรอมระบบโชกค รนKF-DK32S ชวยซบแรงกระแทกดวย ระบบโชกค Shock-Absorbing Design เชอมตอ Bluetooth สามารถสงงานไดผานแอปพลเคชน และม. ว ธ แต […]