สมภาษณงานภาษาองกฤษ คำถามประมาณไหน ตอบ. 10 พฤศจกายน 2019 Matthew Petersen. ป กพ นโดย Nontakorn Mohyadee ใน B02เคส ในป 2020 2448 Frederick Street […]

รบกวนขอ ตวอยางจดหมายตอบรบเขาทำงาน เปนภาษาองกฤษ. ในยคดจตลอยางปจจบน การสงอเมลไปขอฝกงานนนเปนเรองทนยมทำกนมากขนเรอย ๆ บทความจากวกฮาว. เล นห น ให ได ก าไร ว นละ 1000 ความฝ น หร […]