ตอบรบไลฟสไตลคนเมองดวยแอปพลเคชน Bangkok MRT ทำใหวางแผนการเดนทางเปนเรองงายแคปลายนวสำหรบคณ มครบทงขอมลรถไฟฟาสายสนำเงน. ใครทเดนทางตามเสนทางรถไฟฟา MRT 2 สายคอ รถไฟฟาใตดนสายสนำเงน และรถไฟฟาสายสมวง จากเดมตองเสยเวลานงมอเตอรไซดหรอนงรอรถ Shuttle. คอนโด ช วาท ย เรสซ เดนซ บางโพ […]