จกรยานทรงคานเฉยง รนบซ Bisou แตครบครนดวยอปกรณใชงานจรงเขากบ lifestyle ของเจาของ ไดแก ตะกรา WALD สขาวถอดเขา-ออกได และแรคหลงของ WALD. จกรยาน มอสอง ญปน ทรงสวย สสวย เฟรมเหลก สชมพ เกยร […]