กนของจกรยานสองรน ระหวางเสอหมอบ กบเสอภเขา. จกรยานเสอภเขาสวนมากใช ลอ ขนาด 26 นว 559 มลลเมตร แตในบางรนจะใชลอขนาด 24 หรอ 29 นว 520 หรอ 622 มลลเมตร และ […]

จกรยานเฟรมเหลก hi-ten ทมาพรอมกบขนาดลอ 700c รปแบบแฮนดเปนเบบแฮนดตรงสไตลจกรยานเสอภเขา จบถนดมอ ระบบเบรกเปนแบบ disc หนาหลง ชวยให. กนของจกรยานสองรน ระหวางเสอหมอบ กบเสอภเขา. Klean Kanteen ขวดน ำสเตนเลส ร น Sport […]