รถยนตไฟฟารนประหยดทจำหนายในจนดวยราคาประมาณ 135000 บาท กำลงขายดกวารถยนตไฟฟาของเทสลาทเนนกลมตลาดบน. สถานการณรถยนตพลงงานไฟฟา หรอ Electric Vehicle EV เปนอกหนงของการพฒนาภาคอตสาหกรรมยานยนตทนาจบตามองไปทวโลก โดยเฉพาะกลมประเทศยโรป. Nissan Leaf ก บ 10 ป แห งยานยนต ไฟฟ […]

ภมใจไทย เปดเวทเสวนา ชำแหละคารถไฟฟา ทเหมาะสม สะทอนปญหาคาโดยสารราคาแพง เทยบกบคาแรงขนตำ สรพงศ ลนจบตา กทมอยาง. ปจจบน คาโทรไปตางประเทศ ดวย 006 น ราคาเรมตนท 25 บาท ขนอยกบประเทศและเขตอกดวย ซงเมอเปรยบเทยบกบการโทร. จองต […]