วนนผมเอาตวอยาง จดหมายสมครงานภาษาไทย มาฝากครบ เนองจากตองพมพลง blog ดงนนรปแบบจดหมายอาจผดเพยนไป กลาวคอ การเวนบรรทด เวน. A Chinese company allows its employees to take bad mood leave. […]

ตองยอมรบวา รถไฟฟา เปนขนสงสาธารณะททำใหการเดนทางสะดวกขน แมตองแลกกบ คาโดยสาร ทถกวพากษวา อาจจะเแพงเกนไป สำหรบ. 549 557 Tweet. ป ายจราจรในประเทศญ ป น ไมเชนนน เมอรถไฟฟาเชอมตอกนหลายสายมากขนในอนาคต คาโดยสารกจะยงแพงจนไมเออใหคนทอยชานเมองนงรถไฟฟาเขามาในเมอง. ค่า รถไฟฟ้า […]

ถกจดเปนจกรยานประเภทใหม โดยออกแบบมาใหใกลเคยงทงรปทรงและการใชงานกบ cyclocross คอเปน all-road bikes หรอ any-road bikes ลยได แตออกแบบ. มใครเคยสงสยกนบางรเปลาครบวา จกรยาน ทำไมถงถกเรยกวา เสอ. โกด งใหญ จ กรยานเส อหมอบ […]