วนท 2 กนยายน 2563 พลตต. สมฤทธ ตงเตา ผบกน8 กลาววา เมอคนทผานมาไดรบรายงานจาก สนบคคโล วามผตองหาหญงคดมยาเสพตดประเภทท 1. คอร ดเพลง วาฬเกยต น Gungun วาฬเกยต น […]

ตรวจยดรถจกรยานยนต อางเกบนำเขาหวชาง เมอ 31 มค 64. ตำรวจบกมโจรลกรถจกรยานยนต ยดรถคนมาได 2 คน ซวยข. มอเตอร ไซค Honda Cb150r Scramble Cafe Smokybike ฮอนด า […]

หรอจะเปน Honda CBR300R หรอจะเปน Yamaha NMAX ทเหนกนไดบอย เพราะตำรวจจราจรใชกน หรอบางคนกอาจจะเคยเหนรถตำรวจอาบดาบทใช Ducati กนเลย ทำไมมน. สงคมผใชรถบกไบค ซอขายbigbikesuperbike hondayamaha. มอเตอร ไซค Honda Cb150r Scramble […]