หมายเลขทะเบยนรถเลขสวย จะประกอบดวย กลมเลขตวเดยว 1-9 เลขสองตวเหมอน 11-99 สามตวเหมอน 111-999 สตวเหมอน 1111-9999 เลขค 8 เลขค 9 8899 9988 8998 9898 9889. ชาง […]