คมนาคมรบไมตอพรกฉกเฉน เขมตรวจคดกรองทกโหมด บก -ราง -นำ -อากาศ เนนมาตรการ Social Distancing-กรอกแบบฟอรมต8-วดอณหภมไมเกน 375 พรอมปรบ. รถไฟปฏเสธสรางเครองกน 8 จดลกผานอดรธาน ใหจงหวดหรอ อปทไปหางบสราง ตามแบบมาตรฐานจดละ 3 ลาน รอง […]

2563 เวลา 1540 น. กรมรางฯออกประกาศคนใชรถไฟฟาขามจงหวดตองกรอกใบสขภาพ ต8 คค 28 มนาคม พศ. จองต วเคร องบ นร บประก นราคาถ ก ว นน ส […]