ศรชลเขต1 สงเรอ ตรวจการณใกลฝง ต111 และต994 ออกคนหาผประสบเหตทางทะเล บรเวณ จเพชรบร ศรชล. สงเรอ ต 994 รบลกเรอประมงปวยกลางทะเลกลบเขาฝง วนเสาร ท 13 ตลาคม พศ. ระแนงไม ตกแต […]