๑ บดนถงกำหนดทจะตองยนยนการเดนทางไปทองเทยวกบบรษท เทยวทวแดน แลว ๒ ขอให. เราคงไมไดกลบไปเรวๆนหรอก ครเขยนมาไดหลายๆ ฉบบ จดหมายจะใชเวลา ๑๐-๒๐ วนกวาจะมาถง. ลายพระห ตถ ของในหลวง ร 8 เข ยนถ งสมเด […]