แฟนการตนทวโลกยงคงคาใจ กบ 9 การตนมงงะญปน ทถกตดจบอยางนาเสยดาย ทงทเนอเรองกำลงถงจดเขมขน หรอบางเรองกทง. การตนมนเสอมมากขนาดเปดปกหลงดกเสอมในหนาตาของมนแลว เรากวามนดออะไรกบจมกวะ เปดในเลมถงรวามนทำอะไร จะเอาอะไรกบผม. ป กพ นโดย Bảo Dragneel ใน Rov ม มตลกๆ […]