การสอสารแบบดจตอลทางขอความ ขอความเรงดวน หรออเมลทำไดอยางรวดเรวและงายดายจนคนสวนใหญไมเขยน. เราไปถงชลบร ๗ โมงกวาๆ เราแวะกนขาวเชากนทตลาดหนองมน. Chordtabguitar Com ก ตาร เน อเพลง คอร ดก ตาร ซองสน มขนาด ๓๕ x […]