ใชเพอเขยนถงเพอนเกาทคณไมไดตดตอมาเปนเวลานาน จดหมาย – เนอหาหลก. ปนสยา สทธจรวฒนกล หรอ รง เปดเผยวา กจกรรมในวนนเปนการอานจดหมาย 112 ฉบบถงเพอน 10 คน ในเรอนจำ ไดแก 1พรษฐ ชวารกษ หรอ. พรรคอนาคตใหม […]