ดรสเมธ ยกตวอยาง สายสเขยว ทกำลงมขอครหา คาโดยสาร 104 บาท อยในขณะน วา จรงๆ แลว สายสเขยว เปนสายทมความยาวผดปกต เทยบได. รถไฟฟาสายสชมพ ชวงแคราย-มนบร คาดวาจะเปดใหบรการในเดอนตลาคม 2564 ซงลาสดมความคบหนางานไปเกอบ 60แลว […]

หมดกงวลเรองการขนเครองบนครงแรก กบคมอคำแนะนำสำหรบใครทกำลงวางแผนจะเดนทางทองเทยวดวยเครองบน ไมวาคณจะไปคนเดยว. จากสถานการณแพรระบาดของไวรสโควด-19 หลายๆ คนนาจะอยากเลอตวเครองบน หรอเปลยนแปลงวนเดนทางในชวงเทศกาลปใหม 2564 แตละสายการบนใน. ด านตรวจคนเข าเม องถามอะไรบ าง ฝ กภาษาอ งกฤษตอบคำถามท สนามบ น ตรวจคน […]

สด 65 บาท เปน 104 บาท ตงแต 16 กพ. 130-2 ชวโมง กถง อเนนมะปราง ลงท. แชร ประสบการณ น งรถไฟญ ป น […]