ยนแผนเปดเดนรถไฟฟาสายสนำเงนสวนตอขยายชวงหวลำโพง-บางแค หลกสอง เดอนสงหาคม 2562 โดยจะเรมเปดใหประชาชนรวมทดลองใชเสมอน. จดตดรถไฟฟาสายส นำเงน – สม – แดง 李李李 สะพานขามแยกจรญสนทวงศ. คอนโด ฟ ล คอนโด ป นเกล า […]