จำนวน 39 สถาน วชรพล-ทองหลอ พระโขนง-พระราม3 พระราม3-ทาพระ คาดการณป92 ผโดยสาร 7 แสนคน. The Reno นวมนทร จาก พฤกษา เรยลเอสเตท ตงอยบนซอยนวมนทร 86 ถนนนวมนทร แขวงบงกม […]