รถไฟฟาสายสสม ระยะทางรวม 354 กม. จากนนเลยวเขาถนนรามคำแหง ซายมอเปนคอนโดฯ ไอดโอ นว พระราม 9 ของอนนดาฯ สง 24 ชน 994 ยนต เรมตน 239 ลานบาท ใกลกนเปน […]