ความคบหนา รถไฟฟาสายสเหลอง ระหวาง ลาดพราว ถง สำโรง ลาสด งานกอสรางมความคบหนาแลว 4177 สรางเรวกวาแผนงาน 1346 ขณะนผรบเหมา. เรมตนทจดเชอมตอกบรถไฟฟาสายสนำเงน สถานลาดพราว โดยวงแนวถนนลาดพราวถงแยกบางกะป แลวเบนไปตามแนวถนนศร. ขายท ด น ถนนลาดพร […]