ขาย295ลานบาท ใกลสถานรถไฟฟาหลกส รหสทรพย 610934. อพารทเมนทแนะนำ ในยาน ถนนวภาวดรงสต โปรโมททพกใน. สำหร บ Equinox พหล ว ภา โครงการส ดหร ในย านพหลโยธ น ว […]