Lifestyle สขมวท-พระราม4 ทำเลสำคญของเมองในการเลอกอยอาศย ดวยการเดนทางทสะดวกสบายผานรถไฟฟาทพาดผานตลอดถนนสขมวท และแหลงรวม. อาคารสง 38 ชน ขนาดพนทใหเชาทงอาคาร 50000 ตรม. คอนโด ช วาท ย เรสซ เดนซ บางโพ Mon – […]