ได แตความสามารถของมนกถกเปดเผยในการรบ เอฟ-15เอทำ. สหรฐฯ สงเครองบนทงระเบด B-52 จำนวน 6 ลำ ไปตะวนออกกลาง โดยมความพรอมทจะถลมอหรานทนท เมอไดรบคำสง ไปยงดเอโก กราเซย ทได. ทอร นาโด ไต ฝ น […]