ถพระราม 9 คลองแสนแสบ-คลองกะจะ 170000 บาทตรว. รถไฟฟาสายสเหลอง 4 เสนทางลด บรรเทาจราจร ถลาดพราว รฟม. ด เดย 17 ส ค ป ดถนนพหลโยธ น เป […]