มาเผยแพร เพอใหทกทานทสนใจจะ Service รถจกรยานของตนเอง และไมม. โซของจกรยานรบหนาทสงถายพลงงานทเกดจากการถบบนไดถายเทไปยงจานและลงไปทโซ แลวจงไปยงเฟองลอหลง หวงลกโซแตละหวงจะ. Sb800 คานขวาง แร คหล งคา ช ดแร คหล งคาสำหร บรถท ม Side […]