จกรยานไฟฟาพบได G-Force รน G14 ขนาด 14 นว แรงดนไฟฟา 48V แบตลเทยม ระบบเพลาขบ ประกน 1 ปเตม. จกรยานไฟฟา พบได ถอดแบตได. แนะนำซ อนาท น […]