ถำกระแซ ตงอยในอำเภอไทรโยค เปนถำเลกๆ ตงอยรมหนาผาใกลกบทางรถไฟ เคยเปนทพกของเชลยศก ในชวงทมการสรางทางรถไฟสายมรณะ. ตหาครงผานไป ลงกยงไมมา จนถง 0545 น ลงกมารบแลว โคตรดใจเลย เพราะเราจะตองขนรถไฟเทยวแรก ไปถำกระแซ. น ำตกเหวอ อ ำ ปราจ […]