สวนตวชอบใชบรการรถไฟไทย เพอเดนทางเทยวเหนอ ครงนเปนการเดนทางขากลบ ขบวนทองถน ตนทางเชยงใหม ปลายทางนครสวรรค ออกจาก. อโมงคขนตาน เปนอโมงคทางรถไฟลอดผานทยาวทสดในประเทศไทย จากจำนวนทงสน 7 อโมงคมความยาวถง 135210 เมตร 1 กโลเมตร 352 เมตร 10 เซนตเมตร. […]