รถไฟเรมเกดขนเปนครงแรกในประเทศองกฤษ เมอประมาณสามรอยปมาแลว เดมทเดยวสรางขน เพอใชบรรทกถานหน รถนนมลอแลนไปตาม. ถานหน coal เปนเชอเพลงธรรมชาต เกดจากการสะสมตวตามธรรมชาตของซากพชในแองตะกอนนำตน ถานหนเปน หนตะกอนชนดหนงซงสามารถตดไฟ. Brand New Meme Lucky Block Stairway To Heaven Challenge […]