แนะนำจดชมววสนามบนสวรรณภม สำหรบคนชอบดเครองบนและถายภาพอยางใกลชด สำหรบใครทชนชอบเครองบนแลวกำลงมองหาสถานท ทสาม. ทกวน ตงแตเวลา 0800-1800 น. Thai Airways A380 Night Departure Photo B ยานพาหนะ เคร องบ น กลองถายรป […]