พฒนาเครองบน 6 ใบพด ตดตงกลองวดโอถายภาพมมสง และไดรบรางวล นวตกรรมดเดน ของ บมจอสมท ประจำป พศ2556. Drone มองมมสง ทแปลกใหม บรการถายภาพมมสง สดพเศษ ความชดระดบ 4K BIRD EYE DRONE […]