สำหรบขอมลคราวๆของการไปถายภาพนะครบ ตำแหนงจะอยทหวรนเวย 09 ของทาอากาศยานภเกต hkt ตดกบหาดไมขาวครบ เครองบนจะลงฝงน. ใชครบ ทนคอ Cafe เครองบนลำใหญ นำโครงสรางของ Boeing 747-400 เดมเปนของ Orient Thai ปรบปรงเปนรานกาแฟ มมถายรปทงภายใน รอบราน […]