รถไฟฟาสายสทอง หรอ โครงการระบบขนสงมวลชนขนาดรอง สายสทอง เปนโครงการระบบขนสงมวลชนรองบนพนทฝงธนบร ซงเปนสวนหนงของโครงการ. CIELA เจรญนคร คอนโดใหมจาก Grand Unity ตงอยบนถนนสมเดจเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. The Tree Rio คอนโดท กำล […]