เราออกเดนทางดวยขบวนรถไฟสายทกษณารถย หรอขบวนท 31 เปนรถไฟขบวนใหมทเปดใหบรการมาสกพกใหญแลวคะ แตสำหรบเราเปนครงแรกท. วนท 3 ธค59 ทสถานรถไฟชมทางหาดใหญ จสงขลา ขบวนรถดวนพเศษท 31 ทกษณารถย ซงเปนขบวนรถไฟโดยสารรนใหม เสนทางสายใตกรงเทพฯ. อ พเดต รถไฟร นใหม ข […]

โดยขบวน รถไฟดวนพเศษทกษณารถย นงและนอนชนท 1 ปรบอากาศ บนอป รน 115 คน cnr ผมเลอกเปนแบบ เหมาหอง ราคา 2453 บาท ความรสกแรกทได. การรถไฟแหงประเทศไทย ทดลองจอด รถดวนพเศษทกษณารถย ทสถานบานโปง […]