มหาวทยาลยทกษณ เลขท 140 ถกาญจนวนช ม4 ตเขารปชาง อ. เงา ทกษณ และ จดหมาย เรองใหญหลอน เพอไทย 16 ธนวาคม 2563 15052. จดหมายลายม อ ท […]

จากการตรวจสอบพบวา พตททกษณซอเครองบนสวนตวใหมจรง แตไมใชรนทมการเผยแพรทางโซเชยล มเดยแตอยางใด โดยพบวาลาสดได. ขณะทอกกระแสรายงานวา นสยงลกษณ นงเครองบนเจตสวนตวจากประเทศไทยไปยงประเทศสงคโปรเลย ไมไดเขาประเทศกมพชา อกเสนทางคอ. แยกแปลงนาม ป 2493 Busy Traffic Of 1950 โปสเตอร หน งเก […]