รถไฟฟาสายสชมพจากแคราย-มนบร ปจจบนอยระหวางการกอสราง ซงรปแบบจะเปนรถไฟฟาโมโนเรล รางเดยว ระยะทางประมาณ 36 กโลเมตร จะมจด. เดนทางเขา-ออก ทสถานสวนตอขยายสายสขมวท ไดแก สถานบางจาก ปณณวถ อดมสข บางนา แบรง สำโรง ป. สร างป […]