นายสรพงษ ไพสฐพฒนพงษ โฆษกกลมอตสาหกรรมยานยนต สภา. 62 1139 น แสดงความคดเหน. รถไฟฟ า ไซต ม น ราคาน าร กตามขนาด อกทง ไทยยงไดกาวเขาสยคแหงการพฒนาตลาดรถยนตขบเคลอนดวยพลงงานไฟฟามากขน ซงกำลงอยในกระแสของตลาดโลก และมทศทางท. […]