และปรมณฑล มสถานทเปดใหบรการแลวทงหมด 124 สถาน ณ วนท 8 กมภาพนธ พศ. ป 2566 เปนเปาหมายแหงความสำเรจของกระทรวงคมนาคม ในการพฒนาโครงขายรถไฟฟาตามแผนแมบทระยะท 1 M-Map1 ซงจะทำใหมเสนทางรถไฟฟาในเขต. 8ทำเลทองต ดรถไฟฟ า เอกชนสบช […]

All New EXCITER 155 VVA เปดตวทเวยดนามกนไปแลว มสโลแกนวา Ride the next level ทมาพรอมกบดไซนทไดรบการถายทอดมาจากรถซปเปอรไบคอยาง YZF-R1. รถมอเตอรไซค Yamaha N-Max เปดตว ราคา Yamaha N-Max […]

ภาษรถยนต Automobile Tax จะจดเกบจากเจาของรถยนตทกคน ทงทเปนนตบคคล ผประกอบการธรกจ หรอบคคลธรรมดา ลวนตองเสยภาษรถยนตประจำป. ญปนเปนผผลตรถยนตทสำคญระดบโลก และนบวนจะมบทบาทในตลาดโลกเพมมากขนอยางตอเนอง โดยจากขอมลขององคการผผลตยานยนต. ราคารถ อ ซ ซ มอเตอร รถยนต ขาวรถ รววรถใหม เคลดลบยานยนต […]

โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม สถานคลองบางไผ สถานเตาปน มเสนทางการเดนรถรวมระยะทาง 23 กโลเมตร เปนสถานยกระดบทงหมด 16 สถาน. หนงในวธการเดนทางทสะดวก และบรหารเวลาไดดทสดสำหรบวถคนเมอง คงไมพน รถไฟฟา ใชไหมละครบ ไมวาจะ BTS MRT หรอ Airport […]