ศกดสยามอพเดต สถานกลางบางซอ จอวงรถไฟฟาสายสแดง หมายเหต – นายศกดสยาม ชดชอบ รฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคม ใหสมภาษณถงความ. รฟท เลงเปดทดลองนงรถไฟสายสแดง นายนรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท. ไปต อใบอน ญาตข บข แต […]

เตรยมเปดใหบรการรถไฟฟาสายสเขยวเพมเตม 4 สถาน จากสถานหาแยกลาดพราวถงมเกษตรฯ วนท 4 ธคน พรอมใหทดลองใชบรการฟรถง 2 มค63. Bts สายสเขยว เรงเคลยรหน กทม. กร งไทยจ ดให งานประม ล บ […]