ธม หรอ ตม หรอ ทม คำวา Theme เปนคำภาษาองกฤษทพบไดบอยใจปจจบน บางกทบศพทวา ธม บางกทำศพทวา ตม. ถาทงคำคณศพทและคำนามเปนคำทบศพททยงไมถอเปนคำไทย ใหทบศพทตรงตามศพทเดม เชน Arctic Circle อารกตกเซอรเคล ไมใช วงกลม. […]