639-946 แคลอร ชวโมง. มาดทตวแรก ลอบรหารหนาทอง วสดทำจากพลาสตกเเละสเตนเลสสตล โดยมความยาวเเละชวงจบทกำลงพอเหมาะถนด. ของด B G Spin Bike จ กรยานออกกำล งกาย Exercise Fitness Spin Bikecommercial Grade […]